Burse și ajutoare sociale speciale

Universitatea Politehnica Timișoara acordă, din venituri proprii extrabugetare, burse sociale speciale studenților cu rezultate bune la învățătură, dar cu o situație familială precară din punct de vedere financiar.

 

Prin prisma acestui fapt, în perioada 15 ianuarie 2019  – 22 ianuarie 2019 , studenții din cadrul UPT, care sunt eligibili pentru respectivele burse, trebuie să depună la secretariatul facultății de care aparțin un dosar care să conțină următoarele acte justificative:

a. cerere tip, conform modelului atasat;

b. foaie matricolă parţială;

c. copii ale certificatului de naştere al fraților preșcolari și al actului de identitate al solicitantului precum şi ale celorlalţi membrii ai familiei sau certificat de căsătorie, după caz ;

d. adeverinţa de la instituţiile de învăţământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi sau surori, după caz ;

f. acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei:

g. adeverinţă din care să rezulte faptul că unul sau ambii părinţi ai solicitantului deţin sau nu teren agricol (de la Primărie) ;

h. adeverinţă de venit net al mamei şi tatălui, adeverinţă/cupoane de şomaj sau de pensie, în funcţie de situaţie, pentru lunile solicitate și pentru bursele sociale din cadrul regulmentului de burse;

i. adeverinţă (de la Administraţia financiară) din care să rezulte dacă familia mai are sau nu alte venituri impozabile;

j. declarație pe proprie răspundere dacă studentul realizează sau nu venituri;

k. extras de cont bancar – în vederea virării ulterioare a banilor pe card.

 

În cazul în care solicitantul nu poate depune la dosar actele de venit în original, va putea depune copii ale acestora după ce în prealabil acestea au fost validate ca fiind conforme de către secretariatul facultăţii.

 

Bursele sociale speciale se pot acorda, de asemenea, în cazuri excepționale, și solicitantilor care au cel mult 2 restanțe. Prin cazuri excepționale se pot înțelege:

 

a.îmbolnăviri ale solicitantului, dovedite cu acte medicale, care necesită spitalizare ori impun imposibilitate de deplasare, pentru o perioadă mai lungă de 1 lună, în timpul perioadelor de transmitere a cunoştinţelor;

b. îmbolnăviri ale solicitantului, dovedite cu acte medicale, care necesită spitalizare ori impun imposibilitate de deplasare, pentru o perioadă mai lungă de 4 zile, în timpul sesiunilor;

c. decesul membrilor familiei (părinţi, fraţi, surori, bunici) în timpul anului universitar în curs;

d. deținerea de către studentul solicitant sau de către unul din părinții acestuia a calității de “Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989” sau “Erou-martir”, atestată prin certificat eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, însoțit de brevet semnat de Președintele României și având una dintre mențiunile: rănit, reținut, rănit și reținut, remarcat prin fapte deosebite.

 

Dat fiind faptul că Universitatea Politehnica Timișoara este și un promotor activ al responsabilității sociale, în cadrul UPT se acordă în mod ocazional și ajutoare sociale speciale, solicitarea cărora se pretează în următoarele situații:

a. în cazul unor accidente grave suferite de student;

b. dacă solicitantul este într- o stare de sănătate gravă;

c. în cazul altor situaţii speciale ce reclamă acest ajutor; stabilirea acestor situații este de competența Consiliului de Administrație.

Pentru obţinerea acestuia, studenții trebuie să depună la secretariatul facultăţii un dosar care să cuprindă aceleaşi acte ca şi în cazul bursei sociale speciale (atenţie: Cerere tip conform modelului atasat); în plus mai trebuie ataşate la dosar acte doveditoare ale situaţiei speciale pentru care se solicită ajutorul (act de deces etc.).

Tabelul centralizator al solicitărilor (conform modelului atasat) si extrasul de cont bancar al solicitantilor se vor  transmite în data de 23 ianuarie 2019 la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră.

Valoarea unei burse sociale speciale este de maxim 200 RON și se acordă pe perioada unui semestru de studii.